gols.jpg

בוררות

law-theme-mallet-judge-law-enforcement-o

הליך בו צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך. ניהול הליך הדומה להליך משפטי, שההשתתפות בו היא לעתים וולונטרית ולעתים נכפית על הצדדים מכוח חוזה, חוק, או שותפות בתאגיד כלשהו. כיום, מרבית הסדרי הבוררות נקבעים על ידי הצדדים, כגון דרך מינוי הבורר, קביעת הדין המהותי, קביעת סדרי הדין והראיות, שפת הבוררות, מועד פסק הדין ודרך הערעור עליו (אם בכלל). עם זאת, הליך הבוררות איננו מנתק את הצורך בערכאה שיפוטית כדי לבקש סעדים זמניים, לאשר או לבטל פסקי בוררות, לעכב הליכים במידת הצורך ואף לערער במידה ונקבעה הוראת ערעור בהסכם הבוררות.