gols.jpg

גישור 

group-businessmen-shaking-hands-after-pr

הליך מוסכם מתחילתו ועד סופו בין צדדים בעלי סכסוך החפצים למצוא לו פתרון מחוץ לערכאות משפטיות. לרוב, ובניגוד להליך המשפטי המקשה על חזרה ליחסים עתידיים  תקינים בין הצדדים, הליך גישור המבוצע בהסכמה הדדית מאפשר לשני הצדדים לפתור את הסכסוך ביניהם בצורה מהירה, קלה, וללא משקעים מיותרים, אשר יפגעו ביחסים  העתידיים ביניהם וכול זאת תוך שליטה בהליך ובהסדר.

דומה הדבר ליחסי עבודה קיבוציים אשר נמשכים גם אחרי כל סכסוך ולכן עדיפה הדרך האלטרנטיבית לפתרון הסכסוך.

השלבים בהליך הגישור

 • הכנה

הסבר לצדדים על ההליך ומטרתו ליישב הסכסוך ביניהם. על הצדדים לגבש את טענותיהם לצורך הצגתם בפני המגשר. המגשר מבחינתו יקבע ויתכנן את הליך הגישור בהתאם לאותם מאפיינים ייחודיים של מקרה הסכסוך ונסיבותיו, לאחר שקרא את החומר הרלוונטי שהוצג ע"י הצדדים.

 • ישיבה ראשונה

נערכת במפגש של שני הצדדים שבו יתחייבו על הסכם גישור וכללי ניהול ההליך לאחר שהוסברה להם ע"י המגשר מהות ההליך ומטרתו.

 • הצגת טענות הצדדים

כל צד מציג בתורו את טענותיו ואת העובדות לפי ראות עיניו. הצגה זו מאפשרת הנחת היסודות לפתרון הסכסוך לאחר שהצדדים שטחו את הדברים בפני המגשר והצד השני.

 • זיהוי האינטרסים של הצדדים וניסיון האיזון ביניהם ע"י המגשר

זהו לב הליך הגישור. בשלב זה תיתכן פגישה עם כל צד בנפרד על מנת לבדוק לעומק את רצון והצרכים של כל צד ואיזהו הפתרון הראוי ומשביע הרצון מצדו לסיום הסכסוך.

 • הצעת נוסחאות לפתרון

המגשר יציע פתרונות אפשריים שיהיו מקובלים ע"י שני הצדדים.

 • הסכם

בהנחה שהצדדים הגיעו להסכמות יערך הסכם בכתב ע"י המגשר או ע"י הצדדים וייחתם גם בחתימת קיום של המגשר.

 

יתרונות הליך הגישור

מדובר בהליך וולונטרי מהיר הנשלט ע"י הצדדים עצמם; החוסך זמן ומשאבים ואינו מחייב את הצדדים אלא אם הגיעו להסכמה ביניהם. ההליך אינו פומבי והצדדים יכולים לקיים תחתיו פגישות משותפות או נפרדות עם המגשר. זהו אם כן הליך שאינו ביורוקרטי והוא נטול סחבת וזמן שיפוטי יקר. קיימת בו שליטה מוחלטת של הצדדים מתחילתו ועד סופו עם הגעה להסכם.

חסרונות ההליך

כמו כל דבר שיש לו יתרונות קיים גם חיסרון עיקרי שאם אין הגעה להסכם כי אז ניגשים לביהמ"ש או ביה"ד לעבודה על מנת שיפסוק בסכסוך ואזי יש כפילות של הליכים ובזבוז זמן ומשאבים נוספים.

 

חובת סודיות של המגשר

על פי תקנות בתי המשפט (גישור) נקבע: “המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור”. כשמדובר במידע הכוונה היא לאמירות בע"פ או מסמכים בכתב שהגיעו לידי המגשר או כל מידע שהגיע למגשר אגב הליך הגישור. חובת הסודיות משתרעת גם על אי גילוי לבית המשפט. במידה וצד אחד מבקש לשמור בסוד דבר מה מפני הצד השני אזי חובת הסודיות היא גם כלפי הצד השני. 

אם כי החובה לסודיות איננה מוחלטת ויש לה חריגים. החריג העיקרי הוא  שככל שהצדדים הסכימו להעביר חוות דעת על הסכסוך לביהמ"ש המגשר יעשה כן.

 

חיסיון בהליך הגישור

סעיף 79ג לחוק בתי המשפט קובע כי “דברים שנמסרו במהלך הגישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי”. כמו כן, בד"כ בהסכם הליך הגישור נקבע כי “בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות …". 

חיסיון הגישור אם כן, הינו חיסיון מוחלט, לפיו אין לבית המשפט שיקול דעת להורות על גילוי מידע שנמסר במהלך הגישור וקבלתו כראיה.

.

תקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג-1993

מהות הגישור 

גישור הוא הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו.

 

העברת עניין למגשר

הצעת בית משפט הדן, לבעלי הדין, להעביר ענין שלפניו, כולו או מקצתו, לגישור, יכול שתיעשה בכל שלב של הדיון.

בית המשפט יסביר לבעלי הדין כי דברים שיימסרו במסגרת הליך הגישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי, וכי אי הסכמתם להעברת הענין לגישור או הפסקת הגישור לא ישפיעו על תוצאות הדיון בבית המשפט.

הסכימו בעלי הדין להעביר את הענין לגישור ולמנות מגשר, יודיעו לבית המשפט מיהו המגשר וימסרו לבית המשפט כתב הסכמה ממנו.

לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה על מינוי מגשר, יופנו ליחידת הגישור כדי שתביא לפניהם, מתוך רשימת המגשרים, את שמותיהם של כל המגשרים המתאימים למאפייני הסכסוך לפי השיקולים שבתקנה (ד1)(1) עד (3) וכן שמו של מגשר אחד או יותר המתאימים למאפייני הסכסוך שבין הצדדים לפי השיקולים שבתקנה (ד1)(1) עד (4) ובלבד ששכר הטרחה של מגשר אחד לפחות אינו עולה על שכר הטרחה המרבי.

 

חובות המגשר

במילוי תפקידו ינהג המגשר בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים.

המגשר יסרב לקבל מינוי אם –

 • היה בינו לבין אחד מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם, זולת אם הודיע על כך לבעלי הדין האחרים והם נתנו את הסכמתם למינויו בכתב;

 • הוא עלול, לדעתו, להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כמגשר ובין ענין אחר; נתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך הגישור, יפסיק המגשר את הגישור, ויודיע לבית המשפט כי אינו יכול להמשיך לשמש כמגשר.

 המגשר יעמיד את בעלי הדין על הצורך להתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך.

 המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור, שלא יכול היה לקבלו בדרך אחרת במאמץ סביר, לכל מטרה זולת הגישור.

המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור.

מסר בעל דין מידע למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, ישמור המגשר על סודיות המידע כלפי כל בעל דין אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות.

המגשר לא ייעץ לבעלי הדין בעניין מקצועי שאינו בתחום התמחותו ולא ייתן חוות דעת מקצועית על שאלה שבמומחיות שהתעוררה במהלך הגישור, אף אם היא בתחום התמחותו.

המגשר לא יהיה צד להסדר הגישור, ולא יוטלו עליו בהסדר הגישור חובות ולא יוקנו לו זכויות, בין במישרין בין בעקיפין, ואולם לאחר הפסקת הגישור רשאים בעלי הדין להסכים שהמגשר ייתן חוות דעת על הסכסוך או יתמנה לבורר בסכסוך.

תחילת הגישור

בתחילת הגישור, יסביר המגשר לבעלי הדין, במידת הצורך, את מהות הגישור, להבדיל מבוררות, מייעוץ או טיפול מקצועי, ואת פרטי ההסכם המצוי, וכן כי – בעלי הדין מחויבים לנהוג במהלך הגישור בהגינות ובתום לב, כי רשאים הם להיוועץ באופן עצמאי בכל שלב עם מי שיבקשו, לגבי כל ענין שבגישור, וכי רשאים הם להפסיק את הגישור בכל עת .

המגשר רשאי להיוועד עם בעלי הדין, ביחד או לחוד, ובהסכמת בעל דין - בלי עורך דינו, וכן עם כל מי שקשור לסכסוך, לרבות עם עורך הדין של בעל דין בנפרד.

 

שכר טרחת המגשר

שכר הטרחה שישלמו בעלי הדין למגשר לא יחושב לפי ערכו של נושא הסכסוך ולא יהיה מותנה בתוצאה של הגישור, והוא ישולם למגשר בין אם הגיעו בעלי הדין להסדר גישור ובין אם לאו.

בתחילת הגישור יודיע המגשר לבעלי הדין את שכר הטרחה שקבע ואת אופן תשלומו; שכר הטרחה לא ייקבע בסכום הכולל גם הוצאות בעין.

בעלי הדין יסכימו ביניהם מראש על אופן חלוקת שכר טרחת המגשר והוצאותיו בעין, לרבות הוצאות בקשר להיוועצות עם מי שקשור לסכסוך או לקבלת חוות דעת של מומחה; לא הסכימו על כך - ישאו בתשלומים כאמור שווה בשווה.

בית המשפט, רשאי לקבוע סכום שיימסר למגשר מראש כפקדון על חשבון שכר טרחתו והוצאותיו בעין.

התעוררו חילוקי דעות בין המגשר ובין בעלי הדין בענין שכר הטרחה או ההוצאות בעין כאמור, יחליט בהם בית המשפט.

 

הפסקת הגישור

בעל דין רשאי להפסיק את הגישור בכל עת ולבקש חידוש ההליכים בבית המשפט, לאחר שמסר על כך הודעה, בכתב, לבעלי הדין האחרים ולמגשר.

המגשר רשאי להפסיק את הגישור אם הוא סבור כי נתקיים אחד מאלה:

 • הענין אינו מתאים, לדעתו, לגישור.

 • בעלי הדין או מי מהם אינם נוהגים בהגינות או בתום לב, או אינם משתפים פעולה עמו;

 • בעלי הדין או מי מהם אינם מגלים את המידע הדרוש לקיום הגישור.

 • אין לדעתו סיכוי סביר שבעלי הדין יגיעו להסדר גישור.

 • הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי חוקי, בלתי מוסרי או סותר את תקנת הציבור.

 • הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי הוגן בעליל.

 • הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו אינו מתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך.

 • כתוצאה מהסדר הגישור עלול להיגרם נזק של ממש לצד שלישי.

 • בעלי הדין אינם משלמים את שכר טרחתו או הוצאותיו בעין.

 

החליט המגשר להפסיק את הגישור, יודיע המגשר על החלטתו לבית המשפט. המגשר לא ימסור לבית המשפט את נימוקיו ולא יחווה דעתו בכל עניין הנוגע לגישור, אלא אם יש על כך הסכמה של הצדדים.

הופסקו ההליכים יורה בית המשפט על חידוש הדיון בפניו; מועד הדיון ייקבע בהתחשב בתאריך הגשת התובענה.

 

הסדר גישור

הגיעו בעלי הדין להסדר גישור, יערכו אותו בעלי הדין או המגשר בכתב, ויפרטו בו את כל התנאים לפיהם ייושב הסכסוך, בעלי הדין יחתמו על הסדר הגישור והמגשר יקיימו בחתימתו.

נחתם הסדר הגישור, יודיע על כך המגשר לבית המשפט בהקדם האפשרי; ביקשו בעלי הדין לתת תוקף של פסק דין להסדר הגישור יצרף המגשר להודעתו עותק ממנו.

בית המשפט רשאי לתת תוקף של פסק דין להסדר הגישור, וכן רשאי הוא לזמן את בעלי הדין לבית המשפט כדי שיתנו לו הסברים על הסדר הגישור.

נוסח הסכם מצוי לגישור

 

ההסכם המצוי בין בעלי דין ומגשר

 • בעלי הדין מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר, לקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.

 • בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב בין בעל-פה, או להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.

 • בעלי הדין מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.

 • בעלי הדין זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.

 • בעלי הדין מתחייבים לחתום על הסדר הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה שבית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק-דין.

 • בעלי הדין מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף לסעיף 6 להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאת הגישור.

 • המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לבעלי הדין להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.

 • המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל ענין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם.

 • המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין בעלי הדין.

 • הודעת המגשר על שכר טרחתו ועל ההוצאות בעין במהלך הגישור מחייבת את בעלי הדין.

 • המגשר מתחייב שהוא לא יתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי דין בכל ענין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדין האחרים.

 • הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:

 1. המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה;

 2. המגשר יקבע את סדרי הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין;

 3. המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור, מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין;

 4. המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה.

 • המגשר רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור.

businessman-handshake-with-male-lawyer-a
male-judge-beat-wooden-gavel-desk-lawyer