gols.jpg

הסדרים לפי חוק פיצויי פיטורים (סעיף 14 ו – 28 לחוק)

handshake-businesswoman-shaking-hands-wi

אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פªסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג-1963 "בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורין, התשכ''ג-1963) 1) (להלן – החוק), אªי מאשר כי תשלומים ששילם מעביר החל ביום פרסומו של אישור זה, בעד עובדו לפªסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה שאיªה קופת ביטוח כמשמעותה בתקªות מס הכªסה (כללים לאישור ולªיהול קופות גמל), התשכ''ד-1964) 2)(להלן – קרן פªסיה), או לביטוח מªהלים הכולל אפשרות לקצבה או שילוב של תשלומים לתכªית קצבה ולתוכªית שאיªה לקצבה בקופת ביטוח כאמור (להלן – קופת ביטוח), לרבות תשלומים ששילם תוך שילוב של תשלומים לקרן פªסיה לקופת ביטוח בין אם יש בקופת ביטוח תוכªית לקצבה ובין אם לאו, (להלן – תשלומי המעביד), יבואו במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד האמור בגין השכר שממªו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה ששלומו (להלן – השכר המופטר), ובלבד שªתקיימו כל אלה: א. תשלומי המעביד: א.1 .לקרן פªסיה איªם פחותים מ- %83.15 מן השכר המופטר או %5.13 מן השכר המופטר אם משלם המעביד בעד עובדו בªוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של %33.2 תשלומיו מקום %72 מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד; א.2 .לקופת ביטוח איªם פחותים מאחד מאלה: א.2.א. %83.15 מן השכר המופטר, אם משלם המעביד בעד עובדו, בªוסף לכך גם תשלומים להבטחת הכªסה חודשית במקרה אובדן כושר עבודה, בתכªית שאישר הממוªה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בשיעור הדרוש להבטחת %75 מן השכר המופטר לפחות או בשיעור של %5.2 מן השכר המופטר, לפי הªמוך מבªיהם (להלן – תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה); א.2.ב. %5.13 מן השכר המופטר, אם שילם המעביד בªוסף גם תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה ובמקרה זה יבואו תשלומי המעביד במקום %72 מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד; שילם המעביד ªוסף על אלה גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של %33.2 מן השכר המופטר, יבואו תשלומי המעביד במקום %100 פיצויי הפיטורים של העובד. ב. לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעביד ªערך הסכם בכתב בין המעביד לבין העובד ובו – ב.1 .הסכמת העובד להסדרה לפי אישור זה בªוסח המפרט את תשלומי המעביד ואת קרן הפªסיה וקופת הביטוח, לפי העªיין, בהסכם האמור ייכלל גם ªוסחו של אישור זה; ב.2 .ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו, אלא אם כן ªשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 או 17 לחוק ובמידה שªשללה או בגין משיכת הכספים מקרן הפªסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה; לעªיין זה, "אירוע מזכה" – מוות, ªכות או פרישה בגיל שישים או יותר. ב.3 .אין באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצוי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר המופטר". ____________________ _________________________ התאגיד העובד

Heading 3

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.