• שלמה יצחקי

זכויות יש לקיים- על החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה


שלמה יצחקי עו"ד שלמה יצחקי, הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד התמ"ת


החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, שנכנס לתוקף ביוני השנה, מבסס מחדש את האחריות לקיום זכויות עובדים. האכיפה הפלילית תתמקד בהפרות הבוטות והפוגעניות ביותר, ואילו ההפרות הפחות חמורות יזכו לטיפול מהיר ויעיל באמצעות הכלים המינהליים החדשים.


כדי להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה אושר בכנסת בדצמבר 2011 החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה אשר קּודם בשיתוף פעולה בין הממשלה, ארגוני המעסיקים והסתדרות העובדים הכללית והוא תואם להמלצות ועדת טרכטנברג. החוק נכנס לתוקף בחודש יוני והוא מציב כלים יעילים, חדשים ונוספים לקידום המטרה, אך בעיקר יוצר מהפכה התנהגותית בביסוס מחדש של האחריות לקיום זכויות עובדים.

החוק קובע הליך מינהלי להטלת עיצום כספי או התראה מינהלית על מעסיקים ועל מזמיני שירות וכן על ידי תיחום האחריות האזרחית והפלילית על מזמיני שירות, תוך התערבות בחוזה ההתקשרות בין מזמין השירות ובין המעסיק. היעילות בהליך ההתראה או העיצום הכספי תהיה בחיסכון בזמן ובאמצעים, וברמת ההוכחה. לא נדרשות ראיות ברמת הראיה הפלילית אלא ראיות מינהליות בלבד; החוק גם קובע מועדים למתן החלטות, לטיעון טענות ולעירעורים על החלטות תוך צמצום אפשרויות הערעור לבתי הדין לעבודה.


הכוונה היא למקד את האכיפה הפלילית בהפרות הבוטות והפוגעניות ביותר של דיני העבודה, לצד טיפול מהיר ויעיל בהפרות פחות חמורות באמצעות הכלים המינהליים החדשים. כך, מעסיקים המפרים את חוקי העבודה בשיטתיות ובחומרה יתמודדו עם מערכת האכיפה הפלילית אשר תתפנה לטיפול עמוק בהם, ואילו מעסיקים שעברו עבירות קלות ומעטות יזכו לטיפול מהיר ומשמעותי בהתראה מינהלית ובהטלת קנסות במקרה הצורך. גובה הקנסות יכול לנוע בין 5000 שקל ל־35 אלף שקל על פי סוג ההפרה.

כמו כן, על כל הפרה נמשכת תהיה תוספת לעיצום הכספי לכל יום של הפרה, ועל הפרה חוזרת יהיה ניתן להטיל כפל קנס. שינוי זה מאפשר למערך האכיפה להעניק ליותר עובדים את ההגנה שהם זקוקים לה, ולאכוף את דיני העבודה ביעילות רבה יותר ובדגש על תיקון ההפרה ועל מימוש זכות העובד ולאו דווקא על הענישה.

החוק קובע כי על מזמיני שירות בתחומי הניקיון, השמירה, האבטחה וההסעדה תוטל אחריות אזרחית, מינהלית ופלילית כך שיישאו באחריות על פגיעה בעובדי קבלן שעובדים בחצרות המזמין. המשמעות היא שמזמיני שירות )לרבות המדינה( שאצלם נפגעים עובדים מהתחומים שצוינו לעיל יישאו באחריות על הפגיעה בעובדי הקבלן שהם מעסיקים.

החוק מאפשר להטיל עיצום כספי על מזמין השירות ומעניק לעובד זכות לתבוע את מזמין השירות במשפט אזרחי על זכויות שמכוח צווי הרחבה )כגון הוצאות נסיעה, הבראה, תוספת יוקר ופנסיה(. החוק גם מאפשר להגיש כתב אישום נגד מזמין השירות בתנאי שהקבלן המעסיק את העובד הואשם באותה העבירה. בכל אחד מהתחומים ניתנות הגנות למזמין שירות שפעל לבדיקת קיומן של זכויות עובדי הקבלן על פי הוראות החוק.

ועוד, מזמין שירות אשר חתם על חוזה שאינו מבטיח עלות שכר מינימלית לעובדים )"חוזה הפסד"( יישא באחריות פלילית בשל החתימה על החוזה, וכך גם מנכ"ל של תאגיד שהוא מזמין שירות. לצורך כך יותקנו תקנות שיקבעו תעריף שכר מינימלי בענפי השירות הנ"ל.

כמו כן, התיקון לחוק עסקאות גופים ציבוריים קובע כי גוף ציבורי לא יתקשר עם ספק שירותי ניקיון, שמירה, אבטחה והסעדה בעסקה לקבלת שירות אם הספק הורשע בשלוש השנים האחרונות ביותר משתי עבירות, או שבתקופה זו הוטלו עליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה.

עוד קובע החוק כי יהיה ניתן להעמיד לדין פלילי את המנכ"ל של רשות ציבורית שאינה תאגיד, בכפוף לאישור היועץ המשפטי לממשלה, בגין הפרת חובתו לפקח על מניעת הפרות ועבירות, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן למילוי חובתו. עבירות אלה יהיו גם עבירות משמעת. ההעמדה לדין תהיה במקרים האלה: הפרות בידי מעסיק, בכפוף לכך שקיבל התראה ולא פעל לתיקון ההפרה במועד שנקבע בהתראה; הפרות בידי מזמין השירות, בכפוף לכך שקיבל התראה ולא פעל לתיקון ההפרה או לביטול החוזה ולחילוט ערובה; חתימת חוזה שאינו מבטיח עלות שכר מינימלית ששווה לפחות לערך שעת עבודה כפי שנקבע בתקנות.

החוק יוצר תפקיד חדש של "בודק שכר מוסמך", שיוכר במשרד התמ"ת, למעסיק שיהיה מעוניין בכך. בעל תפקיד זה יערוך עבור המעסיק בדיקות תקופתיות לעניין התאמת תנאי העבודה בפועל של העובדים לדיני העבודה, וכך יסייע לו לקיים את חובותיו על פי חוק. כלי זה גם יאפשר הגנה למעסיק שפעל בתום לב מפני טענות בגין הפרות זכויות עובדים.

לאחרונה הוחלט להוסיף 120 תקנים למפקחים חדשים לאכיפת זכויות עובדים )כיום יש במינהל האכיפה של משרד התמ" ת 100 תקנים ו־107 סטו דנטים(. הוספת התקנים למערך בשנתיים הקרובות היא צעד חשוב להגברת האכיפה של חוקי העבודה בישראל.
פורסם ב אוקטובר 2012 עורך הדין ׀ 6

26 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ראיון למגזין "עדיף" כממונה ראשי על יחסי עבודה

כותרת עו"ד שלמה יצחקי: "התרומה של ארגוני המעסיקים להתפתחויות בתחום העבודה מאוד משמעותית וחשובה" כותרת משנה "הם היו בחוד החנית והובילו תהליכים שבעקבותיהם הממשלה הלכה", מסביר מי שהיה במשך 22 שנים מנהל ה

כתבו עלינו

ת"ב 25064-12-18 בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו המבקשת: אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ע"י ב"כ: עו"ד תדמור המשיבה: הסתדרות העובדים הכללית החדשה ע"י ב"כ: עו"ד פרנקו כב' השופטת שגית דרוקר: פסק דין זה עני

למה גישור?

חסכון במשאבים יש לך סכסוך ואתה מבקש לצמצם ולחסוך באמצעים לפתרונו בחר בהליך הגישור. כך תחסוך בכסף שהרי רוב הגישורים מסתיימים בישיבה אחת או מספר ישיבות מצומצם. כך גם בחסכון בזמן שהרי סכסוך משפטי שנתון ל